top of page

Akadēmiskā izglītība

1997. gadā, Latvijas Universitātē iegūta Bioloģijas bakalaura izglītība un izstrādāts kavlifikācijas darbs, pētot psihofizioloģiskās atšķirības starp „parastajiem skolēniem” un „grūti audzināmajiem” skolēniem: „Grūti audzināmo skolēnu psihofizioloģiskais raksturojums”.

 

1997. gadā, Latvijas Universitātē iegūta Bioloģijas un ķīmijas skolotāja kvalifikācija un pētot jautājumus par pedagoģisko darbu ar „grūti audzināmajiem” pusaudžiem skolā, un tika izstrādāts darbs: „Pedagoģiskā pieeja grūti audzināmiem pusaudžiem internātskolas apstākļos”.

 

1999. gadā, Latvijas Universitātē iegūts Pedagoģijas maģistra grāds, sociālās pedagoģijas apakšprogrammā un pētītas vajadzības, kā tās savstarpēji mijiedarbojās starp pedagogiem un audzēkņiem, specifiskā vidē – bērnu namā, un izstrādāts maģistra darbs: „Bērnu nama audzinātāju un audzēkņu vajadzību mijsakarība”.

 

2001. gadā, Latvijas Universitātē, paralēli strādājot par direktoru bērnu namā, iegūta Ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā, iegūts Ekonomista diploms, un, integrējot grāmatvedības, ekonomikas, lietvedības un jurisprudences zināšanas, izstrādāts kvalifikācijas darbs „Grāmatvedības darba organizācija”.

 

2006. gadā, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskolā iegūts Psiholoģijas bakalaura grāds. Pētot meditāciju, suģestijas un sasniegumu motivācijas sakarības pusaudžiem, tika izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs „Meditācijas un suģestijas ietekme uz pusaudžu sasniegumu motivāciju”.

 

2009. gadā, Daugavpils Universitātē iegūts Psiholoģijas maģistra grāds. Izstrādājot maģistra darbu, tika pētītas stresa situāciju pārvarēšanas stratēģijas jauniešiem, kuri lielāko daļu sava laika pavada atšķirīgās vidēs, rezultātā izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs: „Kopinga stratēģiju īpatnības jauniešiem bērnu nama, internātskolas un ģimenes vidē”.

 

2014. gadā, Daugavpils Universitātē iegūts Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds. Izstrādājot promocijas darbu (doktora disertāciju), pētīti jautājumi par sieviešu psiholoģiju, genderidentitāti, feministisko identitāti, identitāti un identitātes veidošanos, kā arī sakarības, kādas pastāv starp šiem fenomeniem. Rezultātā tika izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs: „Latvijas sieviešu feministiskās identitātes dimensijas prognozējošie faktori”.

Bc. psych.,  Mg.psych., Dr.psych. atbilstība UK sistēmai

bottom of page